ระบบสารสนเทศห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ขอเชิญชวนทดลองใช้งานฐานข้อมูล Streaming Video “Academic Video Online: Premium” เป็นฐานข้อมูลสตรีมมิ่งวิดีโอที่จัดทำโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ สาขาวิชา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ไว้กว่า 40 ฐาน ประกอบด้วย full length streaming videos กว่า 40,000 เรื่อง ความยาวกว่า 20,000 ชั่วโมง·สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

URL:·http://search.alexanderstreet.com/avon

สถิติจำนวนหนังสือตำราวิชาการและนอกตำรา ๒๕๕๘

สถิติจำนวนหนังสือตำราวิชาการ ๒๕๕๗

XXXX

ข่าวประชาสัมพันธ์สืบค้นหนังสือระบบ walai

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3521-1238 โทรสาร 0-3524-5165