ฐานข้อมูลสำนักวิทยฯ

ฐานข้อมูลต่างประเทศ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

XXXX

ข่าวประชาสัมพันธ์


icon-48-linksประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๒· พฤศจิกายน· ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31121 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาnew

icon-48-linksประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 - 9· พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31121 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาnew

icon-48-links ปฏิทินกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2557

icon-48-linksประกาศมหาวิทยาลัยรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณาจารย์ประจำ

icon-worldsportสถิติจำนวนหนังสือตำราวิชาการ 2557

 icon-worldsportสถิติจำนวนหนังสือใหม่ ปีงบประมาณ 2556

  

EDS Search

Discovery Service

 

สืบค้นหนังสือระบบ walai 

สืบค้นหนังสือห้องสมุด


        

fb

จดหมายเหตุARIT

แบบสอบถาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3521-1238 โทรสาร 0-3524-5165