แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
บริษัท บุ๊ค เน็ท จำกำกัดและบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำการเปิดให้ มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักงานพิมพ์ Mc Graw – Hill และสำนักงานพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์และนักศึกษา นักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แจ้งสามารถเข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 11 เดือนครึ่ง และเข้าทดลองทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักงานพิมพ์ Mc Graw – Hill และสำนักงานพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน
1. โปรแกรม EEWOWW
รายละเอียด :: EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพโดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting)กาจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management)การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting)จนถึงขึ้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) *** โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx
โดยการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช่อีเมล์ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล
URL :: http://www.eewoww.com/
*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายประสานงาน ได้ที่ นภารัตน์ พุ่มพฤกษ์ บรรณารักษ์ E-mail : pnaparat@aru.ac.th
เบอร์ภายใน ต่อ2534