ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและดำเนินงานสำนัก

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4