ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์

ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ณ อนุเสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑(พระเจ้าอู่ทอง)

และร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุุ ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา วันที่ 8 ธันวาคม 2560