งานพัฒนาหนังสือมีชีวิต เรื่อง การทอผ้าด้วยมือวัดร้ำเต้า