ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯ จ. สุพรรณบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ. สุพรรณบุรี