สืบค้นหนังสือห้องสมุด

a01

OPAC : เว็บสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด
เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ· สามารถสืบค้นผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Network)

URL: http://library.aru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?&skin=Citrus&lng=th

a2

OPAC : เว็บสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด
เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ· สามารถสืบค้นผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Network)

URL: http://library.aru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?&skin=Citrus&lng=th

ebookg

เว็บสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ
เป็นเว็บสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัย ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น

URL: http://172.16.33.33/e_book/

tan

เว็บสืบค้นฐานข้อมูลจดหมายเหตุ

สืบค้นฐานข้อมูลจดหมายเหตุ บันทึกเหตุการณ์สำคัญมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

URL:http://172.16.33.33/annals/

logohulib

เว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์

เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทางสำนักวิทยบริการจัดทำขึ้นเอง

URL:http://hulib.aru.ac.th/