ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

Thai Library Integrated System (ThaiLIS)
เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐ

URL: http://tdc.thailis.or.th/tdc/

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นฐานข้อมูลสืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

URL: http://172.16.33.33/~etheses/