แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

Untitled-2

 

»» แบบรายงานผลการไปราชการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/ download

»»แบบใบลาพักผ่อนdownload

»»แบบใบขอยกเลิกวันลาdownload

»»แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัวdownload

»»แบบใบลาอุปสมบทdownload

»»แบบใบลาติดตามคู่สมรสdownload