ประคุณภาพปี 2557

รายงานผลการประเมินตนเอง (self-assessment report)  ประจำปีการศึกษา 2557

                      สำนักฯ มีระบบประกันคุณภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสำนักฯ โดยมีการกำหนดนโยบายและกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยใช้หลักประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนให้เป็นสภาพความเป็นจริงของสำนักฯ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่  1.1    (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2    (สกอ., กพร.) การสร้างเอกลักษณ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3    (สกอ.) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    (สกอ.) การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2    (สกอ.) การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3    (สกอ.) การจัดการความรู้ในองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4    (สกอ.) การพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5    (สกอ.) ประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    (สกอ.) ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ

article_separatorรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้ห้องสมุดและสืบค้นฐานข้อมูล อ่านรายละเอีย

arit010857-1 รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้ห้องสมุดและสืบค้นฐานข้อมูล อ่านรายละเอีย

รายงานผลการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนา EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานห้องสมุด  อ่านรายละเอีย

♦♦♦ คู่มือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ♦♦♦

arit01082557-1

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล อ่านรายละเอียด

คู่มือการงานเข้าเล่มหนังสือ (ปกแข็ง) อ่านรายละเอียด

♦ ประการต่างๆ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ♦

♦ ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 27 มกราคม 2557

article_separator

รายงานการประเมินตนเองSelf Assessment Reportประจำปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2552

ผลการประเมินคุนภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2551

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2550

ผลการประเมินตนเองปี 2551