ประกันคุณภาพ

ระบบการประกันคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ระดับสำนัก สถาบัน ตามองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ และสำนักได้จัดทำเกณฑ์ ดังนี้รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ(ตบช 5.1 ระดับสถาบัน)
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด (ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)