บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (วารสารและหนังสือพิมพ์) ที่ชั้น 2 ซึ่งจะบอกรับวารสารทางวิชาการฉบับภาษาไทยทุกฉบับและนิตยสารต่างๆ ที่มี วิชาเอกเปิดสอนในสถาบันฯ และเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การบันเทิงและบอกรับวารสารต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่งสำหรับวิชาเอกนั้นๆ

ประเภทของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
1. วารสารและนิตยสารฉบับปัจจุบัน
วารสาร นิตยสารฉบับปัจจุบันภาษาไทย ขึ้นชั้นเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ และฉบับปัจจุบันภาษาอังกฤษ ขึ้นชั้นเรียงตามตัวอักษร A-Z
2. วารสารและนิตยสารฉบับล่วงเวลา (ย้อนหลัง)
เมื่อต้องการใช้ให้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์วารสารที่ให้บริการ จะเป็นวารสารย้อนหลัง 1-3 เดือน ในปีปัจจุบัน เมื่อวารสารที่ย้อนหลังไป 1 ปีแล้ว จะนำไปเข้าเป็นวารสารเย็บเล่ม ซึ่งให้บริการอยู่ด้านนอกของชั้น ในชั้นไม้ และเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ ซึ่งดูรายชื่อวารสารและนิตยสารในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ หรือเว็บไซต์ของบริษัทผู้จัดทำ
3. หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
จะให้บริการไว้ที่แขวนหนังสือพิมพ์ให้บริการทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ หนังสือพิมพ์ล่วงเวลาย้อนหลังถ้าต้องการค้นข้อมูลติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ย้อนหลังไปจากปีปัจจุบันจะให้บริการในรูปของบริการข่าว ออนไลน์ (Newscenter)
4. กฤตภาค (CLIPPINGS)
กฤต ภาคเป็นการตัดข่าว และเก็บรวบรวมเหตุการณ์ บทความที่สำคัญต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับและให้หัวเรื่องของบทความนั้นๆ โดยจะเก็บ เป็นแฟ้มเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ (ไม่สามารถยืมออกนอกสำนักวิทยบริการได้) ให้บริการถ่ายเอกสาร หรือค้นคว้าเฉพาะในสำนักวิทยบริการเท่านั้นเนื้อหา ส่วนใหญ่เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกวิชาเอก
5. จุลสาร (PAMPHLETS)
จุลสารเป็นสิ่งพิมพ์เป็นแผ่นหรือเล่มเล็ก ๆ ไม่เกิน 60 หน้าเป็นเรื่องราวอธิบายหรือสรุปย่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จุลสารจะจัดเก็บไว้ในแฟ้ม
ตามหัวเรื่องที่เรียงจาก ก-ฮ ส่วนใหญ่จะจัดเก็บเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถาบัน สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ๆ เนื้อหาเป็นเพียงเรื่องเดียว
เว็บไซด์หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ให้บริการดังต่อไปนี้

มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า
บ้านเมือง สยาม รัฐ วัฎ จักร ไทยโพสต์
ข่าวสด ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพ ธุรกิจ บางกอกโพสต์ เดอะเน ชั่น
คม-ชัด-ลึก