ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

banner3

 

ปรัชญา

แหล่งรวมภูมิปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้การสอนทางไกล ค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และภูมิภาค

 พันธกิจ

 1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
 2. จัดหาและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

เป้าประสงค์

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
 2. เป็นห้องสมุดดิจิตอล ที่ให้บริการค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลา
 3. มีระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค
 5. บุคลากรมีศักยภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล e-Learning

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล

กลยุทธ์ที่ 6  จัดทำห้องสมุดมนุษย์

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนา ปรับปรุงทางกายภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกลักษณ์

            เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 ค่านิยมองค์กร

            ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีจิตบริการ

 นโยบายการบริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library
 2. การจัดการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
 3. การจัดทำห้องสมุดมนุษย์
 4. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย