ระเบียบการเข้าใช้บริการ

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการสำนักวิทยบริการ

1. ผู้มี สิทธิ์เข้าใช้บริการได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาปัจจุบันและนักเรียนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาโดยแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรสมาชิก ส่วนนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรสมาชิกให้นำใบ เสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนมาแสดงเพื่อขอเข้าใช้บริการทุกครั้งก่อนเข้าใช้ บริการ

2. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าใช้ บริการต้องได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์และเสียค่าบริการครั้งละ 20 บาท นักเรียนเสียค่าบริการครั้งละ 10 บาท

3. แต่งกายสุภาพ นักศึกษาภาคปกติต้องแต่งเครื่องแบบในวันเวลาราชการ

4. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าหรือถุงและเครื่องมือในการตัดกระดาษทุกชนิด เข้ามาในสำนักวิทยบริการ

5. เก็บสิ่งของไว้ในตู้รับฝากของยกเว้นของมีค่าติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์ บริการรับฝากของ

6. งดสูบบุหรี่และไม่รับประทานอาหารในบริเวณบริการการอ่าน

7. ไม่ส่งเสียง หรือสนทนากันเสียงดังรบกวนผู้อื่น

8. งดใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณที่ให้บริการ

9. ห้ามฉีก ตัด ลักขโมยหนังสือ มิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมาย และพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา

10. หนังสือที่อ่านแล้วให้นำไปวางที่โต๊ะกลางที่จัดไว้ให้ ไม่นำหนังสือขึ้นชั้นด้วยตนเอง

11. วารสารและหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้ว โปรดนำไปเก็บไว้ที่จัดไว้ให้ไม่วางทิ้งไว้ตามโต๊ะหรือเก้าอี้

12. ก่อนออกจากสำนักวิทยบริการ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งของทุกครั้ง

13. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำตักเตือนของบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการโดยเคร่งครัด

14. บัตรสมาชิกใช้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น

  บทลงโทษ

ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติ ตามระเบียบที่กำหนดไว้ ถ้าฝ่าฝืน บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการดังนี้

1. ตักเตือน

2. เชิญออกนอกสำนักวิทยบริการ

3. ห้ามเข้ามาใช้บริการเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

4. ตัดสิทธิการใช้บริการ

5. นำเสนอสถาบัน เพื่อพิจารณาลงโทษ