KM การจัดการความรู้

คู่มือบริการ “ One Stop Service”การจัดการความรู้ Knowledge Management v985rh

ar4

 

1. คู่มือ “เทคนิคการให้บริการ” สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการv985rh

2. คู่มือบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ)v985rh

3. คู่มือการแนะนำหนังสือออนไลน์v985rh

4.ระบบการประกันคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศv985rh

5.แบบรายงานผลการไปราชการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/ v985rh

ar5

 

1.การประชุมสัมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3v985rh

2.การประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 และการศึกษาดูงานห้องสมุดมนุษย์ v985rh

3.การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559 The Seventh TCU International e-Learning Conference 2016 “Disruptive Innovations in Education”v985rh

4.การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 7 The Seventh TCU International e-Learning Conference 2016 “Disruptive Innovations in Education”v985rh

 

ar6

 

1.ประชุมชี้แจงด้านงานประกันคุณภาพเรื่อง องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557v985rh

2.อบรมเรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan) ประจำปี 2557v985rh

– รายงานผลการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan) ประจำปี 2557v985rh

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 30 (30th Wunca)v985rh

4.ประชุมเรื่อง การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 30v985rh

5.ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 “กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุด สำหรับคนรุ่นใหม่” 128v985rh

6.อบรมเรื่อง การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 7 ฐานข้อมูลv985rh

7.อบรมเรื่อง การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางv985rh

8.การสัมมนาเรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์v985rh

9.สัมมนากลุ่มความร่วมมือของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolibv985rh

10.อบรมเรื่อง “การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์(Thai Digital Collection) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)v985rh

11.อบรมเรื่อง พัฒนาการการจัดการความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาv985rh

12.โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพิ่มเติมของหน่วยงานระดับสำนักv985rh

13.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “กิจกรรมการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย”v985rh

14.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาตังบ่งชี้การประเมินประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการระดับ สถาบัน สำนักv985rh

15.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาv985rh

16.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา”v985rh

17.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาv985rh

18.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาv985rh

19.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยv985rh

20.อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันในเขตภาคกลางv985rh

21.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TDC สัญจรเรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)v985rh

22.โครงการการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารองค์กรและทิศทางการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาv985rh

23.Cat Network Showcase 2014v985rh