การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

Green library operations and activities


Card image cap
ความรู้ด้านการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการแยกขยะ
รับวีดีโอ(video)
Card image cap
พืชผักสวนครัวและปุ๋ยหมัก
รับวีดีโอ(video)
Card image cap
การหมักปุ๋ยโดยใช้เศษใบไม้
รับวีดีโอ(video)

Card image cap
กิจกรรมประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้
ภาพกิจกรรม
Card image cap
มุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม
Card image cap
โครงการปลูกผักสวนครัวจากวัสดุเหลือใช้
อ่านรายละเอียด
Card image cap
กิจกรรมรณรงค์ชวนน้องๆแยกขยะ
อ่านรายละเอียด
Card image cap
กิจกรรมคัดแยกวัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
อ่านรายละเอียด
Card image cap
กิจกรรม 5 ส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านรายละเอียด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
phone: +66 3524 5165 fax: +66 3524 5165
E-mail
arit@aru.ac.th