การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว


Card image cap
กิจกรรมประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้
ภาพกิจกรรม
Card image cap
มุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม
Card image cap
โครงการปลูกผักสวนครัวจากวัสดุเหลือใช้
อ่านรายละเอียด
Card image cap
กิจกรรมรณรงค์ชวนน้องๆแยกขยะ
อ่านรายละเอียด
Card image cap
กิจกรรมคัดแยกวัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
อ่านรายละเอียด
Card image cap
กิจกรรม 5 ส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านรายละเอียด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
phone: +66 3524 5165 fax: +66 3524 5165
E-mail
arit@aru.ac.th