งานประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


แผนยุทธศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ 5 ปีพ.ศ.2560 – 2564

อ่านรายละเอียด

แผนพัฒนาคุณภาพ

(Quality Improvement Plan)
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2564

อ่านรายละเอียด

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)

อ่านรายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)

อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2561-2564)

อ่านรายละเอียด

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

แผนระบบสารสนเทศ

(Information System Plan) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

กรอบอัตรากำลัง 4 ปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

อ่านรายละเอียด

รายงานประจำปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)

อ่านรายละเอียด

รายงานผลการประเมินตนเอง

(Self-Assessment Report)
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)

อ่านรายละเอียด

สรุปผลความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)

อ่านรายละเอียด

การจัดการความรู้

Knowledge Management
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)

อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

(พ.ศ.2561 - 2564)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

อ่านรายละเอียด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
phone: +66 3524 5165 fax: +66 3524 5165
E-mail
arit@aru.ac.th

Copyright © MyWebsite. All rights reserved.